Dňa 18. Júna 2019 sa v Bratislave uskutočnil druhý ročník odbornej konferencie s tematikou smart cities  s názvom „Budovanie inteligentných miest a regiónov“, ktorú SSCC spoločne s HN Konferencie organizuje ako odborný garant programu. Tohtoročné témy boli zamerané na vízie a stratégie miest, ktorých cieľom bolo predstaviť inovatívny postup miest, ich rozvoj premenu na inteligentné mestá. Pozvaní hostia diskutovali a priniesli účastníkom cenné skúsenosti na tému inovácií a technológií vo všetkých oblastiach správy a rozvoja miest a regiónov.

Konferenciu otvoril predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš. Úvodná prezentácia o virtuálnej spolupráci v oblasti efektivity práce s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj miest a regiónov s názvom „Budúcnosť práce“ s opoveďou na otázku: Ako prepájanie odborníkov na diaľku umožní tvorbu udržateľných riešení? bola príspevkom Radoslava Mizeru zo spoločnosti SOLVED, ktorý konferenciu i moderoval.
O aktuálnom stave  zavedenia dlhodobého strategického riadenia a plánovania na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podrobne objasnil riaditeľ odboru strategického plánovania Kvetoslav Kmec „Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030“ a využitie fondov zo zdrojov EÚ najbližsieho obdobia pre čerpanie predstavil Matúš Drotár v príspevku „EÚ fondy 2021 – 2027“  .

             

Možnosti garantovaných energetických služieb, ktoré umožňujú renovovať verejné budovy z hľadiska financovania z budúcich úspor predstavil riaditeľ odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií, sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva financií SR Martin Polónyi  „Garantované energetické služby vo verejných budovách.“ 
Prečo je dôležité mať a využívať „smart“ Programy rozvoja obcí? Aké sú princípy tvorby úspešného Programu rozvoja mesta ozrejmil Vladimír Ondrejička zo SPECTRA- Centre of Excellence Bratislava „Metodika tvorby „smart“ Programov rozvoja obcí.“

            

Príklady dobrej praxe a úspešnosti pomocou smart riešení v rôznych oblastiach života prezentovali mladí úspešní riešitelia inovačných výziev – Ján Hrončák a Martin Rapoš s vlastnou platformou „AR/VR – platforma pre virtuálnu a rozšírenú realitu ako nový komunikačný nástroj pre samosprávy a developerov“.  Zástupca zakladajúceho člena SSCC Milan Orlovský zo spoločnosti KOOR odprezentoval princípy a reálne fungovanie „Garantovanej energetickej služby a Príklad riešenia EPC projektu“ .  „Evidencia odpadov – smart riešenie pre odpadové hospodárstvo“ touto témou s praktickými riešeniami prispel Marián Kobolka zo spoločnosti JRK Slovensko.
Technológia 21. storočia v Smart metering so zameraním na distribúciu vody, prínosy a benefity Smart technológií pre vodárne a koncových spotrebiteľov „Smart metering a jeho prínosy v praxi“  priblížil Michal Klimáček, zástupca spoločnosti Sensus Slovensko, ktorá je aktívnym členom SSCC.
Na inovatívne možnosti platobného styku spoločnosti MasterCard upozornil Martin Dolejš – „Platobná karta ako multifunkčný nástroj občana“. Člen SSCC  spoločnosť Engie services prostredníctvom Daniela Čurku predstavila tému aktuálnych technológií v rámci IoT a Big data analytika a prezentácie s názvom „Monitoring a efektívne riadenie spotreby energie je základným prvkom Smart City“ .

      

Zástupcovia miest – členov SSCC sa pochválili zavedenými riešeniami overenými  v každodennom živote mesta a jeho občanov.  Primátor mesta Kežmarok  Ján Ferenčák naplnil dôležitú prioritu – bezpečnosť občanov zavedením inteligentného kamerového systému  „Inteligentný bezpečnostný kamerový systém v Kežmarku“. Ako funguje najväčší systém regulovaného parkovania na Slovensku sa účastníci konferencie dozvedeli z príspevku viceprimátora mesta Trenčín Patrika Žáka  „Trenčín v pohybe. Moderný parkovací model mesta Trenčín“.

    

V mene organizátorov Ďakujeme odborníkom za hodnotné informácie a prínosný odborný program Konferencie „Budovanie inteligentných miest a regiónov“ Bratislava 2019.

Program, profily spíkrov nájdete na:
https://konferencie.hnonline.sk/event/budovanie-inteligentnych-miest-regionov

FOTO: