Združenie Slovak Smart City Cluster (SSCC) v spolupráci s Ukrajinsko-slovenskou biznis agentúrou (USBA) so SPECTRA Centre of Excellence EU pri STU a členmi združenia iROZVOJ iREGION n.o., (f)ITcubator n.o., STU BA a  SPECTRA a partnermi COLLDEEDs, s.r.o., AlKur s.r.o. organizovalo dňa 23.novembra 2022  workshop „Hľadanie foriem a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu.

Workshop bol zameraný na diskusiu o otázkach pomoci ukrajinskému biznisu v súčasnosti a podpore povojnovej obnovy Ukrajiny v budúcnosti – vrátane zapojenia vedeckého prostredia, mimovládneho sektora a regionálnych elít.

Na túto tému vystúpili poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš, poradca Predsedu vlády SR pre regionálny rozvoj Rastislav Jílek, podpredseda VÚC za Prešovský samosprávny kraj Jozef Kaňuščák.

Diskutovanou oblasťou bolo školstvo, predovšetkým spolupráca vysokých škôl. Za slovenskú stranu prijal pozvanie člen predstavenstva SSCC a riaditeľ SPECTRA CE EU pri STU prof. Maroš Finka spolu s kolegami z Ústavu manažmentu Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave doc. Vladimírom Ondrejičkom a prof. Oleksii Yehorchenkovom, a za ukrajinskú stranu  profesor Iurii Seniuk z Národnej vedecko-technologickej asociácie Ukrajiny. Slovenská Technická Univerzita s ukrajinskými kolegami už spolupracuje, či už formou priamej podpory výskumných pracovníkov ich hosťovaním na Ústave manažmentu STU a ostatných fakultách, spoluprácou na realizácii a príprave vedeckovýskumných projektov, spoluorganizátorstvom podujatí na Európskej úrovni, spoločným publikovaním a pod. Stretnutie v Poprade však bolo zamerané predovšetkým na posilnenie spolupráce v oblasti podnikania, kde univerzity svojim transferom know-how, mediátorskou ale aj informačno-vzdelávacou činnosťou zohrávajú kľúčovú úlohu a, ako to potvrdil workshop, osobitne v súčasnom krízovom období úlohu prakticky nezastupiteľnú.

Na podujatí sa zúčastnili početní predstavitelia ukrajinského a slovenského biznisu, ktorí vyzdvihli svoju víziu dočasného presunu/premiestnenia výrobných, obchodných či servisných spoločností z Ukrajiny na Slovensko, ako aj pomoc Ukrajine v tomto období (nosiče energie, generátory, akumulátory, batérie atď). Predstavili svoje firmy a potreby vzniknuté zo súčasnej situácie, ale aj príležitosti, ktoré by mohli byť podľa nich pre Slovensko zaujímavé. Za slovenskú stranu to bola Prešovská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Samostatná časť podujatia bola venovaná novovytvorenej Ukrajinsko-slovenskej biznis agentúre (Ukrainian Slovak Business Agency), ktorej činnosť bude v prvej fáze zameraná hlavne na pomoc ukrajinským firmám pri presune na Slovensko.

Predseda SSCC Igor Wzoš uviedol: „Na obnovu Ukrajiny sa v EÚ pripravuje 700 miliárd eur. Ukrajinci majú záujem, aby sa Slovenská republika zapojila do obnovy ich krajiny. Vyplýva to prirodzene z geografického a sociálno-ekonomického potenciálu. Združenie SSCC ponúka koncept ako obnovovať mestá v súlade s myšlienkou smart cities, aby sa krajina mohla obnoviť moderným, udržateľným spôsobom za významnej podpory z polohy Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a jej SPECTRA CE EU. To sa však môže udiať len pri správnom odkomunikovaní potrieb a návrhov obidvoch krajín. Práve podujatie takého typu chce prispieť k vzájomnej komunikácii a vyjasneniu vzájomných očakávaní na oboch stranách.“

Ako uviedol prof. Finka: „Slovenská technická univerzita v Bratislave vníma spoluprácu s univerzitami a podnikateľskou sférou na Ukrajine nie ako pomoc, ale ako partnerstvo, ktoré prináša obojstranné benefity. Hľadanie ciest jej rozvoja je otváraním dverí budúcej prosperity tak na Ukrajine ako aj na Slovensku, čo si mnohí na v Slovenskej republike neuvedomujú.“
Podľa prezidenta USBA Dmytra Konysheva účastníci podujatia dospeli k záveru, že je potrebne pokračovať vo verejnej diskusii k zjednodušeniu podnikania pre utečencov, ako aj k hľadaniu možností financovania ukrajinských podnikov so zástupcami bánk. S týmito témami chce USBA pokračovať v okrúhlych stoloch v hlavnom meste a regiónoch Slovenska.

Vo všeobecnosti workshop opäť potvrdil silnú podporu Ukrajiny zo strany Slovenska a pripravenosť SR podieľať sa na pomoci Ukrajine v súčasnosti a na obnove Ukrajiny v budúcnosti. Účastníci diskusie navyše vyslovili spoločný názor, že Ukrajincov netreba vnímať ako lacnú pracovnú silu – pretože predstavitelia susednej Ukrajiny sú vysoko vzdelaní odborníci, ktorých si slovenský trh práce vyžaduje. Predovšetkým vyžaduje trh práce na východe Slovenska – presne tam, kde sa podujatie konalo a kde Ukrajinsko-slovenská biznis agentúra dokáže rozvíjať príležitosti na realizáciu spoločných záujmov Ukrajiny a Slovenska.

Pokračovaním workshopu bola nasledujúci deň burza práce, kde miestni zamestnávatelia z oblasti zdravotníctva, cestovného ruchu a priemyslu predstavili svoje firmy a pracovné ponuky slovenským a ukrajinským uchádzačom o zamestnanie. Hlavnými organizátormi boli Trust Women, COLLDEEDs, s.r.o. a AlKur, s.r.o..

Slovak Smart City Cluster pokračuje v aktivitách slovensko-ukrajinskej spolupráce.
14. decembra 2022 sa traja experti združenia zúčastní na workshope s tématikou energetickej efektívnosti v rámci projektu ZMOS s názvom „Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca“.