Ing. Peter Oravec vyštudoval elektrotechniku ako jeden z prvých
absolventov študijného odboru Automatizácia a riadenie, špecializáciu
Technická kybernetika so zameraním na robotiku v roku 1983. Počas celej
profesionálnej kariéry sa venuje zavádzaniu progresívnych technických
a technologických riešení či už do priemyslu ako aj do oblasti budov.
Počas posledných 20 rokov pôsobí v spoločnosti Schneider Electric
Slovakia, kde prešiel mnohými pracovnými pozíciami od technickej podpory
v oblasti NN cez projektový manažment návrhu riešení pre zákazníkov a
servisné služby. V rámci spoločnosti sa v súčasnosti venuje problematike
smart riešení a pôsobí ako autorizovaný energetický audítor.
Venuje sa tiež problematike technickej normalizácie v rámci ÚNMS, kde je
členom Technickej komisie 84 „Elektrické inštalácie a ochrana pred
zásahom elektrickým prúdom“.
Zastáva funkciu člena Prezídia Slovenského elektrotechnického zväzu –
Komory elektrotechnikov Slovenska.

 

www.schneider-electric.sk

www.atpjournal.sk

www.touchit.sk