Článok o 1. konferencii SSCC – Metroonline 2017
„Mo­derné tech­no­ló­gie sú čo­raz bliž­šie k ľu­ďom. V Pop­rade to na naj­väč­šej me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cii te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov Metro ON Line 2017 do­ká­zali glo­bálni lídri.“