Slovak Smart City Cluster  spoluorganizoval ako odborný programový garant konferenciu SMART CITIES 2018 v spolupráci s hlavným organizátorom HN Konferencie dňa 16.októbra 2018 v Bratislave pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.  Otvorením nás poctil štátny tajomník MHSR pán Rastislav Chovanec, za združenie SSCC sa prihovoril člen predstavenstva Igor Wzoš. Konferencia prebiehala v troch tematicky súvisiacich častiach. Odborníci z radov členov SSCC a ďalší hostia diskutovali na tému investície, predstavené boli nové inovačné technológie a tiež inšpiratívne boli prezentácie skúsených odborníkov.
       

iNOVÁCIE
Prvý blok otvoril svojou prezentáciou Lukáš Bednár z neziskovej organizácie  f(IT)cubator (člen SSCC) a diskusia prebiehala na tému Digitálne mesto, ktoré sa spája s občanmi, turistami, podnikateľmi a študentmi. Za spoločnosť Simple Cell Networks Slovakia, ktorá považuje za dôležité robiť prvé kroky s menšími pilotnými projektmi a ak ukážu svoju životaschopnosť a finančnú či spoločenskú návratnosť, tá bude štartérom pre ďalšie a väčšie projekty, prezentoval M. Komínek. “Cviker” nový nástroj pre územné plánovanie a komunikáciu, ktorý sa pilotne využil v meste Poprad predstavil v rámci inovácií Igor Wzoš (člen predstavenstva SSCC). Partnerstvo štátu, neziskového sektora a samosprávy pre rozvoj inteligentných riešení zvýraznil Milan Ftáčnik vo svojom diskusnom príspevku Smart governance alebo Riadenie pre inteligentné mestá. O zbere dát a ich efektívnom využití podľa znalostí a dlhoročných skúseností hovoril člen predstaventva SSCC Ján Michlík v príspevku eIoT – cesta k energetickej efektivite. Záverečný príspevok tohto bloku ponúkol Radovan Slíž zo spoločnosti OMS, a.s. (člen SSCC), v ktorom vyzdvihol dôležitosť voľby správnej technologickej platformy – Technologický koncept a infraštruktúra pre budovanie inteligentných miest.
              

iNVESTÍCIE
Tému investícií pre dostupnosť realizácie SMART riešení pre mestá a obce otvorila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na MH SR Miriam Letašiová. Svojim príspevkom Smart Slovensko v riadení obce, mesta a regiónu predstavila súbor opatrení z dielne rezortu, ktoré vytvárajú základ na podporu podnikateľského prostredia zameraného na Smart Cities. O inovatívnych možnostiach financovania smart projektov prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev na podporu projektov malých a stredných podnikov informovala príspevkom  Inovatívne modely financovania „SMART“ projektov riaditeľka odboru finančných nástrojov sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR Michaela Kollárová. Programové, územné a Strategické plánovanie v zmysle integrácie ústrednej regionálnej a miestnej úrovne ozrezjmil Kvetoslav Kmec tiež z ÚPVII SR. Spoluprácu spoločnosti Ernst & Young s EIB, SZRB a  Slovak Investment Holding za účelom detailnej analýzy potenciálu trhu pre SC riešenia na Slovensku, s cieľom prepojiť potenciálne SC projekty s dostupnými možnosťami financovania detailne prezentovala odborníčka na inovácie a financovanie Zuzana Nehajová – Investičná platforma SC&R – nastavenie dlhodobo udržatelného financovania projektov. Člen predstavenstva SSCC Milan Orlovský  vo svojom príspevku Financovanie SMART projektov v praxi ukázal, akou formou zabezpečiť financie tam kde chýbajú, okrem možnosti čerpania eurofondov.
                                            

iNŠPIRÁCIE
Využitie aktuálnych a historických informácií komplexne jednoduchým spôsobom pomáhajú zadávateľom obmedziť či lepšie riadiť možné riziká konfliktov záujmov pri zadávaní zákaziek externým dodávateľom – o tom prezentoval Petr Krejčí zo spoločnosti Bisnode – Nutnosť preverovania obchodných partnerov. Jarmila Verešová z innogy Solutions – VSD (člen SSCC) predstavila možnosti využitia už zavedených inovačných systémov do praxe, ktoré prinášajú samosprávam a občanom množstvo výhod prostredníctvo diskusie na tému Predplatená elektrina. O inovatívnych možnostiach  v oblasti platobného styku informovala s príspevkom Platobná karta ako identifikátor a bezpečný platobný nástroj občana K. Kakalíková riaditeľka Public Policy spoločnosti Mastercard.

Program konferencie:
HNkonferencia_16_10_2018-1.pdf

Informácie o speakroch:
https://konferencie.hnonline.sk/event/smart-cities-2018

Prezentácie speakrov:
iNOVÁCIE
DIGITALNE MESTO Bednar    CVIKER Wzos     SMART GOVERNANCE Ftacnik     TECHNOLOGICKY KONCEPT Sliz     eIoT Michlik
iNVESTÍCIE
SMART SLOVENSKO Letasiova    INOVATIVNE MODELY FIN Kollarova     STRATEGIA ROZVOJA Kmec     STRATEGIA PLANOVANIA Kmec     INVESTICNA PLATFORMA Nehajova
FINANC V PRAXI Orlovsky

iNŠPIRÁCIE
NUTNOST PREVEROVANIA Krejci
Predplatena_elektrina_Veresova
PLATOBNA KARTA Kakalikova

                                

Ďakujeme!