Vzdelávacie kurzy

Vzdelávaním k inteligentným mestám a regiónom

V súlade s poslaním Slovak Smart City Cluster podporovať šírenie a zvyšovanie povedomia o koncepte Smart City, združenie pripravilo ponuku vzdelávania so zameraním na uplatňovanie smart princípov pre rozvoj našich miest, obcí a regiónov. Zvýšenie kvality života obyvateľov miest a obcí aplikovaním smart prístupu je možné len prostredníctvom spolupráce širokého spektra aktérov z rôznych oblastí, ktorí sú so smart prístupom oboznámení a chápu potenciál jeho uplatnenia.

Ako vlastne chápať pojem "smart"? Ako aplikovať smart princípy v rámci strategického plánovania našich miest a obcí? Ako využívať technologické inovácie tak aby efektívne napĺňali ľudské potreby a aby boli zároveň pochopiteľné a jednoducho použiteľné pre rôzne sociálne skupiny obyvateľstva? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky sa dozviete na našich certifikovaných kurzoch.

Prečo takéto vzdelávanie? Dozviete sa v reportáži RTVS.

SMART CITY Špecialista

2-dňový akreditovaný vzdelávací kurz, organizovaný prezenčnou formou v prostredí mimo Vášho pracoviska alebo priamo u Vás. Vzdelávanie vedené odborníkmi je zamerané na vysvetlenie smart prístupu pri riadení miest a regiónov, definovanie potrieb a navrhovanie riešení v súlade so smart princípmi.

Energetický manažment

3-dňový akreditovaný vzdelávací kurz na tému riadenia a optimalizácie energetických procesov, organizovaný podľa Vašich preferencií dištančnou (online) alebo prezenčnou formou pod vedením odborníkov s dolhoročnými skúsenosťami z praxe.

Ponuka vzdelávacích kurzov

Pilotné vzdelávanie Smart City špecialista

V dňoch 26. – 27. 10. 2023 sa v Starej Lesnej uskutoční pilotné vzdelávanie programu Smart City špecialista pre zástupcov členských samospráv nášho združenia. Dvojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme smart konceptov, ktoré zastrešujú a integrujú všetky oblasti rozvoja miest a regiónov a dotýkajú sa širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov, budú viesť skúsení odborní […]

Energetický manažment

Trojdňové odborné akreditované vzdelávanie na tému energetického manažmentu, ktorý zahŕňa analýzu, meranie a  monitoring, plánovanie, výber dodávateľa energií až po riadenie spotreby a teda optimalizáciu za účelom zvýšenia efektivity hospodárenia. Účelom vzdelávania v danej oblasti je systematické a efektívne riadenie spotreby energie. Tématické okruhy: Energetický manažment Projektovanie a návrhy procesov v energetike Financovanie energetických procesov Klimatická zmena […]

SMART CITY Špecialista

Dvojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme smart konceptov, ktoré zastrešujú a integrujú všetky oblasti rozvoja miest a regiónov a dotýkajú sa širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov. Tématické okruhy: SMART mestá a regióny Strategické plánovanie miest a obcí pre SMART rozvoj Oblasti SMART riešení Prax tvorby SMART koncepcií Budúcnosť SMART rozvoja v podmienkach SR Tvorba […]

Súbory na stiahnutie

Smart City špecialista prihláška – individuálna

stiahnuť

Smart City špecialista prihláška – skupinová

stiahnuť

Energetický manažment prihláška – individuálna

stiahnuť

Energetický manažment prihláška – skupinová

stiahnuť