Dvojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme smart konceptov, ktoré zastrešujú a integrujú všetky oblasti rozvoja miest a regiónov a dotýkajú sa širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov.

Tématické okruhy:

SMART mestá a regióny

Strategické plánovanie miest a obcí pre SMART rozvoj

Oblasti SMART riešení

Prax tvorby SMART koncepcií

Budúcnosť SMART rozvoja v podmienkach SR

Tvorba SMART stratégie rozvoja obce

Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou mimo pracoviska účastníkov. Celkovo 16 vzdelávacích hodín je rozdelených na 2 dni, denne po dva 4-hodinové bloky. Je určené osobám pracujúcim alebo so záujmom pracovať v manažérskych i odborných pozíciách vo verejnej správe, firmách a organizáciách, starostovia/starostky, primátori/primátorky, poslanci/poslankyne, študenti/študentky stredných odborných záujmových organizácií. Požadované je minimálne stredoškolské vzdelávanie. 

Úspešný absolvent/ absolventka vzdelávania

je odborne zdatný zamestnanec – profesionál/profesionálka, „smart manažér/manažérka“,

zohráva dôležitú úlohu pri riadení miest a regiónov na základe definovania ich potrieb v oblasti smart city,

je pripravený navrhovať riešenia a riadiť ich implementáciu prostredníctvom projektov a odborných konzultácií s dodávateľmi tak, aby sa dosiahlo skvalitnenie služieb poskytovaných občanom,

chápe a ovláda význam zavádzania moderných technológií a procesu digitalizácie do riadenia miesta a regiónov,

dokáže riešiť základnú problematiku v oblastiach smart city,

ovláda odbornú terminológiu v oblasti manažmentu smart city a smart región,

orientuje sa v legislatíve.

Vzdelávanie je ukončené udelením certifikátu „Smart City špecialista“ akreditovaného vzdelávacieho modulu MŠVVaŠ SR, ktorý absolvent/absolventka získa na základe úspešného absolvovania a vypracovania písomného testu. 

Odborným garantom je prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.

Cena kurzu pre 1 osobu: 830,- € (SSCC nie je platcom DPH).

Financovanie je možné prostredníctvom projektu Slovenského centra digitálnych inovácií (SCDI), v rámci spoločne poskytovaných služieb financovaných z Plánu obnovy.

Kontaktujte nás a my Vám radi odpovieme na Vaše otázky a pripravíme konkrétnu ponuku pre vzdelávanie podľa Vašich požiadaviek. Tešíme sa na Vás!