Trojdňové odborné akreditované vzdelávanie na tému energetického manažmentu, ktorý zahŕňa analýzu, meranie a  monitoring, plánovanie, výber dodávateľa energií až po riadenie spotreby a teda optimalizáciu za účelom zvýšenia efektivity hospodárenia. Účelom vzdelávania v danej oblasti je systematické a efektívne riadenie spotreby energie.

Tématické okruhy:

  • Energetický manažment
  • Projektovanie a návrhy procesov v energetike
  • Financovanie energetických procesov
  • Klimatická zmena a energetika
  • Legislatíva v oblasti energetiky

Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou mimo pracoviska účastníkov a/alebo dištančnou formou online. Celkovo 32 vzdelávacích hodín je rozdelených do 3 dní. Je určené osobám so záujmom zvýšiť svoju kvalifikáciu v oblasti riadenia energetických procesov. Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v manažérskych i odborných pozíciách vo verejnej správe, firmách, organizáciách.  Požadované je minimálne stredoškolské vzdelanie.

Úspešný absolvent/ absolventka vzdelávania

je odborne zdatný zamestnanec- profesionál/profesionálka, „smart energetický manažér/manažérka“,

zohráva dôležitú úlohu pri riadení miest, regiónov alebo firiem a organizácií v oblasti energetiky a súvisiacich procesov,

je pripravený riešiť základnú problematiku a poskytovať odborné poradenstvo v oblasti, navrhovať riešenia a riadiť ich implementáciu prostredníctvom projektov a odborných konzultácií s dodávateľmi,

ovláda odbornú terminológiu a orientuje sa v príslušnej legislatíve v oblasti energetiky.

Vzdelávanie je ukončené udelením certifikátu „Energetický manažment“ akreditovaného vzdelávacieho modulu MŠVVaŠ SR, ktorý absolvent/absolventka získa na základe úspešného absolvovania a vypracovania písomného testu a prezentácie prípadovej štúdie.

Odborným garantom programu je Doc. Ing. Dušan Medveď PhD.

Cena kurzu pre 1 osobu: 890,- € (SSCC nie je platcom DPH).

Financovanie je možné prostredníctvom projektu Slovenského centra digitálnych inovácií (SCDI), v rámci spoločne poskytovaných služieb financovaných z Plánu obnovy.

Kontaktujte nás a my Vám radi odpovieme na Vaše otázky a pripravíme konkrétnu ponuku pre vzdelávanie podľa Vašich požiadaviek. Tešíme sa na Vás!