Združenie Slovak Smart City Cluster sa vďaka svojej iniciatíve zapojilo do aktivity vytvorenia Eko – inovačnej mapy Slovenska. Cieľom mapy je predstaviť podporné organizácie a nástroje, ktoré môžu pomôcť preložiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe, do podnikateľských, či organizačných procesov. Eko-inovácie sú rôzne formy inovácií, ktoré preukázateľne prispievajú k udržateľnému rozvoju znížením nepriaznivých dopadov na životné prostredie, posilnením odolnosti voči ekologickým tlakom, alebo účinnejším a zodpovednejším využívaním prírodných zdrojov.