V Brne sa 26. februára 2018 uskutočnilo česko-slovenské pracovné stretnutie k téme Smart Cities s cieľom vzájomnej výmeny doterajších skúseností a prípravy spoločných projektov.

Na pozvanie Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zastúpeného Mgr. Janou Korytářovou v
spolupráci s Czech Smart City Cluster a Slovak Smart City Cluster sa dňa 26. 02. 2018
v areáli Vily Stiassni v Brne uskutočnilo spoločné Slovensko – České stretnutie k aktuálnej
problematike „Smart Cities“. Stretnutia sa zo Slovenska zúčastnili zástupcovia Ministerstva
hospodárstva, Ministerstva životného prostredia, Ministerstva dopravy a výstavby, Úradu
vlády SR a Slovak Smart City Cluster. Zo strany Českej republiky zástupcovia z Ministerstva
pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Úřadu vlády ČR.

Rezortní zástupcovia informovali o národných programoch – Klíma a energetika, emisie a
znečistenie životného prostredia, podpora e-mobility. Fr. Kubeš – zástupca MMR ČR ako centrálny
orgán pokrývajúci problematiku SC v ČR informoval o vypracovaní metodiky SC v rámci CSCC. Touto
témou sa v ČR zaoberajú od roku 2011. P. Vidanová z MŽP ČR uviedla, že ich rezort svojimi
aktivitami sleduje zlepšenie kvality života, energetické úspory, čistú mobilitu. Zaoberajú sa tiež
témou zmeny klímy. Pre tieto oblasti bol spracovaný “Národný program životného prostredia ČR“.
ÚV ČR sa prierezovo venuje udržateľnej energetike a podporujú vzdelávanie – vytvárať priestor pre
inovácie a kreativitu, uviedol J. Bendl.

Zástupca ÚV SR a súčasne predseda predstavenstva SSCC M. Finka uviedol, že koordinácia témy SC v
SR je z pohľadu pokrytia zložitejšia a parciálne ju riešia viaceré orgány štátnej správy. Hlavne
ÚPVPII, ÚV SR , MHSR pre inovácie a rozvoj podnikateľského prostredia, Slovenská inovačná
a energetická agentúra (SIEA), MPRV SR manažuje IROP, MDaV SR pokrýva mestský rozvoj. Zdôraznil,
že SC nie sú len technológie, ale komplex ďalších opatrení. Informoval, že SSCC ako súčasť
participuje na výzvach, ktoré pomáhajú mestám a regiónom. O plánoch a činnosti SSCC hovoril člen
predstavenstva P. Chochol. Združenie pripravuje metodiku konceptu SC pre SR. Na vytvorenie
dokumentu boli zriadené odborné pracovné skupiny a inšpiráciou je aj metodika spracovaná v ČR.
Ambíciou SSCC je podporiť v rámci štátneho programu vedy a výskumu realizáciu pilotného projektu
implementácie konceptu SC v konkrétnom meste v SR. Zdôraznil, že jednou z úloh Združenia je
vytváranie dôvery vzájomnej spolupráce miest, verejných a akademických inštitúcií
a podnikateľských subjektov.

Ďalej zastúpenie Slovenskej strany informovalo o “Národnom investičnom pláne rozvoja miest a
obcí”, E. Horanská informovala o Koncepcii mestskej politiky MDaV SR. Viceprimátor mesta Poprad I.
Wzoš prezentoval realizované projekty v oblasti energetiky mesta, pripravované v oblasti
elektroenergetiky, facility manažmentu a „Smart“ verejného osvetlenia pre 1 300 lámp v meste
Poprad.

Dôležitou témou bola otázka financovania SC projektov. K tejto téme informovala Z. Nehajová z
InnovEYtion Center o vytvorení investičnej platformy pre implementáciu konceptu SC na Slovensku,
s cieľom prepojenia potenciálnych SC projektov s dostupnými možnosťami financovania. Za týmto
účelom EIB, SZRB AM / SIH v spolupráci s EY, vytvárajú mechanizmus na identifikáciu a kategorizáciu
projektov v oblasti Smart Cities s prihliadnutím na dopad, technologickú komplexnosť a možnosti
financovania vrátane finančnej návratnosti projektu.

Ďalšie stretnutie s cieľom pokračovať v dialógu rozvoja projektov, spolupráce pri nových
inovatívnych projektoch Smart City a so zámerom rozšírenia vzájomnej spolupráce v rámci V4 sa
uskutoční na Slovensku.