Medzinárodný workshop  dňa 28. 3. 2022 Positive Energy Districts organizuje náš člen – Slovenská technická univerzita v Bratislave pre Erasmus študentov ako súčasť aktivít projektu Making City Trenčín.
Predseda predstavenstva Mgr. Igor Wzoš  odprezentuje pre študentov priestorového plánovania tému „Energetika v rámci Smart City“.
Podujatie spoluorganizuje SSCC ako aktivitu projektu „Rast, Inovácie,  Sieťovanie  SSCC“ (podporený z EÚ cez MH SR).