SSCC sa stalo súčasťou Rady partnerstva Prešovského samoprávneho kraja v zastúpení predsedu predstavenstva Igora Wzoša ako člena Komory ostatných sociálno-ekonomických partnerov. Úlohou Rady partnerstva PSK je príprava a realizácia integrovanej územnej stratégie PSK v programovom období 2021 – 2027. Klaster sa bude podieľať na rozvoji regiónu aj touto priamou formou.
Tešíme sa na spoluprácu!