V dňoch 29. – 30. marca  sa v priestoroch Kulturparku v Košiciach uskutočnilo podujatie Clusters meet Regions a 1. Národná klastrová konferencia, kde nechýbal ani Slovak Smart City Cluster.

Podujatie odštartovala práve 1. Národná klastrová konferencia, zastrešená Úniou klastrov Slovenka, ktorej členom je aj združenie SSCC.  Predseda predstavenstva pán Igor Wzoš v úvodnej časti konferencie, kedy sa prezentovali jednotlivé slovenské klastre, predstavil združenie SSCC a jeho činnosť účastníkom prítomným v Košiciach ako aj online.
V diskusnej časti programu diskutovali pán Daniel Ács, prezident Únie klastrov Slovenska (ÚKS) a pán Vladimír Borza, zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) na tému možností, ktoré ponúkajú klastre regiónom a spolu so zástupcami MHSR a MIRRI aj o príležitostiach pre klastre v rámci národného programu OP Slovensko ako aj nadnárodných programoch (Interreg Central Europe.)

Diskutované boli návrhy na podporu klastrov, možnosti participácie klastrov a ich spoluprácu pri výzvach a podporných nástrojoch zameraných na projekty aplikovaného výskumu, inovácií, energetiky, využívania obnoviteľných zdrojov a i. Konferencia bola priestorom aj pre sieťovanie klastrov medzi sebou ako aj väčšou propagáciou smerom k verejnosti.

Zástupcovi MHSR bolo zároveň odovzdané Posolstvo účastníkov 1. slovenskej národnej klastrovej konferencie predsedovi vlády SR a ministrovi hospodárstva SR, v ktorom klastre vyjadrili  podnety k zlepšeniu vzájomnej spolupráce, ktorá zahŕňa väčšie využitie klastrových organizácii pri tvorbe výziev, ale aj ako prijímateľov grantov v oblasti aplikovaného výskumu a iných podporných nástrojov, v ktorých by klastrové organizácie uplatnili svoju expertízu.

Poobedný program patril medzinárodnému podujatiu Clusters meet Regions, ktoré zastrešila platforma European Cluster Collaboration Platform v mene Európskej komisie v spolupráci so SIEA. Podujatie spojilo vyše 200 zástupcov európskych a ukrajinských klastrov a spoločností, zástupcov Európskej komisie, predstaviteľov slovenských ako aj ukrajinských národných a regionálnych orgánov verejnej moci, výskumníkov a ďalších súvisiacich aktérov. Nosnou témou bola integrácia ukrajinských klastrov a spoločností do európskeho hodnotového reťazca (angl. value chain).

Medzinárodné podujatie pokračovalo 30. marca prezentáciou slovenských a ukrajinských spoločností a vzájomným sieťovaním a panelovými diskusiami. Zo združenia SSCC sa na podujatí predstavila členská spoločnosť ANTIK Telekom v zastúpení pána Petra Blaasa.

Krátky videozostrih z podujatia:

https://www.facebook.com/SIEAsk.sk/videos/732537921901492/

Viac informácií o podujatí ako aj live stream z oboch dní medzinárodného podujatia nájdete na platforme ECCP: https://clustercollaboration.eu/event-calendar/clusters-meet-regions-kosice-slovakia