Slovak Smart City Cluster je registrovaný na medzinárodnej platforme spolupráce Európskych klástrov. Cieľom registrácie je zviditeľnenie aktivít združenia a jeho členov na Európskej úrovni, vytváranie partnerstiev a spolupráce na medzinárodnej úrovni.
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/slovak-smart-city-cluster

„Európske strategické partnerstvá v oblasti klastrov pre investície v oblasti inteligentnej špecializácie“ (ESCP-S3) rámcového programu Európskej komisie COSME prispieva k posilneniu priemyselnej konkurencieschopnosti a investícií v rámci EÚ. ESCP-S3 uľahčujú klastrovú spoluprácu v tematických oblastiach súvisiacich s regionálnymi stratégiami inteligentnej špecializácie a zvyšujú zapojenie tohto odvetvia v kontexte platformy inteligentnej špecializácie pre priemyselnú modernizáciu.
Deväť ESCP-S3 bolo úspešne spustených 25. októbra 2018 v Bruseli v rámci partnerského podujatia, na ktorom sa zišli aj európske strategické partnerstvá klastrov pre medzinárodnú spoluprácu (25 projektov); v prípade klastrovej excelentnosti podporovaných v rámci COSME a pre nové priemyselné hodnotové reťazce  podporovaných v rámci programu Horizont 2020.

https://clustercollaboration.eu