SSCC Bronze Label Certificate 2020

Slovak Smart City Cluster sa zúčastnil certifikácie klastrových organizácií v rámci hodnotenia ECEI Cluster Management Benchmarking, ktoré organizuje Európsky sekretariát pre klastrovú analýzu (ESCA) spoločnosti VDI / VDE Innovation + Technik GmbH v spolupráci s Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou prostredníctvom medzinárodného projektu ClusterFY (SIEA). Cieľom bolo získať európske hodnotenie a ocenenie, ktoré uznávajú manažéri klastrov a tvorcovia politík v celej Európe.

Slovak Smart City Cluster po splnení kritérií oprávnenosti benchmarkingového hodnotenia dosiahol koncom Augusta 2020 označenie bronzovým štítkom fungovania klastra Európskej úrovne na základe porovnávania s úrovňou “vynikajúci manažment klástrov”. Spĺňa teda „Kritériá oprávnenosti pre štítky excelentnosti riadenia klastrov <https://www.cluster-analysis.org/eligibility-criteria>“ a  bola mu udelená „Značka excelentnosti riadenia klastrov BRONZE Label – Snaha o klaster excellence “. Táto úroveň ECEI BRONZE je platná dva roky po udelení. O ďalší prooces zvyšovania excelentnosti sa môže SSCC uchádzať po udržaní aktuálnej úrovne fungovania a splnení odporúčaní v obdŕžanej Správe o úrovni manažmentu klástra.

Dosiahnutie ECEI BRONZE hodnotenia zaraďuje Slovak Smart City Cluster medzi klastrové organizácie fungujúce na Európskej úrovni. Zaradenie do medzinárodných štruktúr prinesie klastru nové možnosti pri realizácii vízie a cieľov s ďalšími partnermi na domácej i Európskej plaforme.

Klastre sú považované za významný faktor, ktorý posilňuje prosperitu regiónov, vplýva na prílev investícií, vytvára prostredie vhodné pre inovácie a tvorbu znalostí a v konečnom dôsledku je prínosom pre národné hospodárstvo štátu. Z daného dôvodu sú mestá a regióny so silnými klastrami považované za inovačných lídrov. Mestá a mestské regióny sú kľúčovým trhom pre produkty vedomostne založenej ekonomiky 21. storočia, absorbujú a aktívne využívajú synergiu inovatívnych riešení a prístupov. 

Iniciatíva Slovak Smart City Cluster vznikla ako reakcia na tento vývoj nielen v rámci slovenského podnikateľského prostredia, ale aj samosprávy miest predovšetkým v kontexte rozvoja novej synergickej infraštruktúry, ktorú potrebujeme pre ekonomiku 21. storočia integrujúch inovácie v oblasti spracovania dát, udržateľných zdrojoch energií a ich udržateľného využívania a zdieľanej ekonomiky.

Ďakujeme!