Začiatkom tohto týždňa sme sa zúčastnili na 2. národnej klastrovej konferencii, ktorá nadviazala na úspešný 1. ročník a pre tento rok sa presunula z Košíc do Trnavy.

Konferenciu zastrešila Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vytvorila program s medzinárodnou účasťou. Podujatie s podtitulom „Klastre ako motor rozvoja regionálneho inovačného ekosystému“ sa zameralo na úlohu a prínos klastrov ako kľúčových inovačných hráčov v procesoch zelenej a digitálnej transformácie v Slovenskej republike.

Prvý deň konferencie (11. marec) sa konal za účasti medzinárodných hostí –  vybrané excelentné európske klastre so zlatým certifikátom Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) a zástupcovia kórejských inštitúcií zapojení do bilaterálneho „Programu výmeny znalostí“, ktorí sa podelili s príkladmi dobrej praxe. V diskusiách sa prítomní venovali  zeleným a digitálnym transformáciám, certifikátom excelentnosti a ich prínos pre internacionalizáciu klastrov v EÚ ako aj mimo Eú. Záver dňa bol venovaný workshopu – možnostiam využitia moderných AI nástrojov pre podporu regionálneho inovačného rozvoja zdola nahor.

Druhý deň konferencie (12. marec) bol program rozdelený do 3 workshopov, kde boli prezentované témy rozobraté do konkrétnejších detailov (internacionalizácia, rozvoj pomocou AI a slovenské nové klastre). Po workshopoch bolo spustené diskusné fórum s tvorcami politík, zástupcami MIRRI a MHSR ohľadom najočakávanejšej témy – finančnej podpory klastrov zo strany štátu.

Dôležité boli pre nás predovšetkým informácie o pripravovanej výzve MHSR pre existujúce klastre, ktorá by mala byť vyhlásená už v apríli. Prostredníctvom tejto výzvy by mohol náš klaster získať finančné prostriedky na kanceláriu a chod klastra na obdobie troch rokov. Výška finančného príspevku bude podmienená aj výsledkom národného hodnotenia výkonnosti klastrov, preto je pre náš klaster veľmi pozitívne, že sme v tomto hodnotení dosiahli umiestnenie v najvyššej kategórii rozvinutý klaster.

Týmto ďakujeme SIEA a všetkým spoluorganizátorom za možnosť zúčastniť sa a získať cenné informácie do ďalšieho obdobia fungovania klastrov na Slovensku.