Stretnutie zástupcov Smart City združení krajín V4 11. júna 2018 počas 2. Konferencie SSCC v Poprade, na ktorom bola zahájená spolupráca medzi partnermi v oblastiach Smart Cities. Iniciatíva rozširuje spoluprácu SSCC s Czech Smart City Cluster, ktorá bola zahájená Memoradnom o spolupráci v máji 2017. Spoločnou dohodou s partnermi z Maďarska a Poľska spolupráca rozšíri vzájomnú výmenu skúseností, možnosti realizácie spoločných medzinárodných projektov a výmeny príkladov dobrej praxe v oblastiach smart riešení pre mestá, obce a regióny 4 susedných krajín.