Riadenie klastrovej organizácie vyžaduje širokú škálu zručností, ktoré zabezpečujú fungovanie takéhoto typu združenia, podporu všetkých jeho členov zo všetkých sektorov vo vyváženej miere, sledovanie aktuálnych trendov nielen v miestnom ekosystéme, ale aj na medzinárodnej úrovni. Združenie SSCC preto definovalo potrebu vzdelávať klastrových pracovníkov v rámci svojej Stratégie a aj ako aktivitu projektu „Rast, Inovácie a Sieťovanie SSCC“ (podporený z EÚ cez MH SR).   

Podporu vo forme znalostí a nástrojov na zlepšenie výkonnosti a rastu klastrov ponúkla Európska platforma pre spoluprácu klastrov (ECCP) v podobe vzdelávania klastrových manažérov pod názvom CLUSTER BOOSTER ADACEMY. Prihláška nášho klastra bola úspešná a tak sme spolu s klastrovými manažérkami a manažérmi z rôznych európskych krajín absolvovali 2 školiace dni v júni online formou a 2 školiace dni v septembri prezenčnou formou v talianskom Turíne.

Prvá časť vzdelávania prebiehala ako celodňový online webinár. Jeho zameraním bolo zhodnotenie a analýza aktuálnych klastrových stratégií, načrtnutiu business modelu a príprave akčného plánu. Lektorské vstupy k príslušnej metodológii a príklady dobrej praxe úspešných klastrov striedala diskusia prítomných klastrových manažérov a manažérok o výzvach, ktorým či už klaster ako celok alebo klastroví manažéri čelia. Spoločný brainstorming účastníkov na tému diskutovaných výziev priniesol nápady na ich možné riešenia.
Pred druhou časťou vzdelávania, ktorá sa uskutočnila v septembri v meste Turín absolvoval každý klaster osobitnú konzultáciu s lektorom, s ktorým sme sa detailne pozreli na náš návrh akčného plánu, na jeho silné aj slabé stránky.

                                                             

 

Septembrové celodňové prezenčné školenie v Turíne sa uskutočnilo v priestoroch Environment Technology Park. Samotné školiace miesto je ekologicko-inovačným priestorom, ktoré vzniklo transformáciou pôvodného brownfieldu a fabrík ťažkého priemyslu udržateľnou architektúrou na komplex budov, kde sídlia inovačné laboratóriá, centrum pre inovácie a udržateľnosť, kongresové centrum a pod. obkolesené zeleným parkom prístupným pre miestnych obyvateľov.

 

V rámci školenia nám tieto priestory predstavil zástupca domáceho inovačného klastra Mesap. Ten vo svojej prezentácii priblížil aj aktivity klastra na regionálnej úrovni, kde založili tzv. metaklaster, t.j. klaster zložený z viacerých klastrov regiónu Piedmont s názvom Sistema Poli di Innovazione Piemonte. Metaklaster má v regióne významnejšie postavenie ako jednotlivé klastre samostatne a propagácia výsledkov členských firiem a spoločností má väčší dosah.

 

Celodňový školiaci program poskytol veľa priestoru pre zdieľanie skúseností prítomných účastníkov a účastníčok a sieťovanie. V skupinkách sa spoločne pracovalo a diskutovalo o kreatívnych spôsoboch riešení problémov, internej a externej klastrovej komunikácii, o monitorovaní klastrových aktivít a mnohé iné témy, s ktorými sa klaster denne stretáva.

Ďakujeme ECCP a odborným lektorom za cennú skúsenosť a možnosť zúčastniť sa na tomto vzdelávaní, odnášame si mnoho nápadov na ďalší rozvoj nášho klastra!