Združenie SSCC potvrdilo svoju viacročnú spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) podpísaním Memoranda o spolupráci na rozvoji konceptu Smart City.  Spolupráca oboch združení zdôrazňuje dôležitosť zdieľania informácií, výmeny skúseností, transferu znalostí a know-how.

Vzhľadom na podobné zameranie záujmov a oblastí činností obaja partneri memorandom vyjadrili vôľu spolupracovať na ďalšom rozvoji a implementácii konceptov smart rozvoja obcí, miest a regiónov smerujúcich k efektívnejšiemu fungovaniu miest a regiónov Slovenska. 

Memoradnum podpísali predseda ZMOS Jozef Božik a predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš v priestoroch Kancelárie ZMOS dňa 2. novembra 2023. 

 

 

Predmetom spolupráce sú aktivity smerujúce k rozvoju, efektívnej implementácii a propagácii konceptu smart rozvoja obcí, miest a regiónov a to najmä v oblastiach:

  • metodiky tvorby a implementácie smart konceptov pre obce, mestá a regióny, 
  • tvorby politík, stratégií a koncepcií smart rozvoja obcí, miest a regiónov,
  • analýzy pripravenosti, resp. potenciálu rozvoja miest v jednotlivých oblastiach, 
  • vzdelávania predstaviteľov a zamestnancov samospráv na lokálnej úrovni ako aj ďalších zástupcov subjektov v území,
  • rozvoja a podpory komplexného prístupu k problematike rozvoja Smart Cities s dôrazom na integráciu:
  • udržateľného environmentálneho, ekonomického a sociálneho rozvoja,
  • energetickej efektivity a cirkulárnej ekonomiky, dopravy a infraštruktúry,
  • vzdelávania a turizmu,
  • inteligentnej správy miest a bezpečnosti a ochrany majetku miest a obcí.